STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Brudzeń  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Brudzeń. Powstało staraniem władz gminnych.

  Gminne Centrum Informacji w Brudzeniu świadczy usługi od 2 stycznia 2004r. przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 21.30.

  CCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.


  W CCI w Brudzeniu można skorzystać z:
  - usług biurowych - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Brudzeń, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI w Brudzeniu można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE